Algemene voorwaarden

Leverings-, verkoops-, betalings-, en verhuurvoorwaarden

1. Alle verkoops- en verhuurvoorwaarden worden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen, beheerst door de hiernavolgende voorwaarden. Door zijn bestelling wordt de klant geacht ermee in te stemmen. De bestellingen binden ons slechts in zoverre onze leveranciers geen wijzigingen doorvoeren in hun modellen en de voorraad niet is uitgeput.

2. Ons aanbod is steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij begin van uitvoering. Wanneer ten gevolge van overmacht, staking of lock-out e.d.m. wij niet in de mogelijkheid verkeren een overeenkomst uit te voeren, behouden we ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

3. In geval van opzegging of annulatie van een overeenkomst of een bestelling door de klant, is deze van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 25% verschuldigd op het totale bedrag. Deze regeling doet geen afbreuk aan het recht van ‘PLAY AV nv’ om een schadevergoeding te eisen, die gelijk is aan de geleden schade.

4. Alle klachten worden binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk en aangetekend geformuleerd.

5. Zonder speciale aanduiding zijn onze facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de bankrekening, elders vermeld. Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de huidige voorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle daarbij horende kosten zijn ten laste van de klant en contant betaalbaar.

6. Zonder aanmaning en met volle recht zal het bedrag van iedere factuur niet betaald op de vervaldag, automatisch met 10% worden verhoogd, met een minimum van € 50. Bovendien is vanaf de factuurdatum en van rechtswege op de onbetaalde bedragen een intrest verschuldigd van 8% per jaar.

7. De geleverde goederen blijven eigendom van ‘PLAY AV nv’ tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten kosten en belastingen. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van de firma.

8. De btw, verpakkings-, transport-, verzekerings- en douanekosten zijn ten laste van de klant. Het vervoermiddel is volgens onze keuze wanneer de levering geschiedt uit ons magazijn. Zo ‘PLAY AV nv’ order geeft aan een vervoerder handelt ‘PLAY AV nv’ slechts als vertegenwoordiger van de klant.

9. De verleende waarborgen zijn deze die door de fabrikant vooropgesteld zijn.

10. Alle interventiekosten (voorrijkost & begonnen uur) tijdens deze waarborgperiode worden aangerekend volgens de geldende tarieven van PLAY AV.

11. Het vermelden van de leveringstermijn wordt enkel opgegeven ten titel van inlichting en bindt ‘PLAY AV nv’ niet. Een vertraging kan in geen geval tot betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.

12. Bijzondere voorwaarden inzake verhuring van materialen:


a.    Tijdens de huurtermijn blijft de huurder aansprakelijk voor de gehuurde materialen. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen voordoen (brand, diefstal, beschadiging, ongeval, ...). De daaruit voortvloeiende minwaarde of schade van de installaties zijn ten laste van de huurder en betaalbaar aan ‘PLAY AV nv’.

b.    Bij laattijdig terugbrengen van het materiaal wordt het huurbedrag vermeerderd met de dagprijs.

c.     De huurmaterialen worden verondersteld in orde en bedrijfsklaar te zijn. Vanaf het ogenblik echter van de totstandkoming van de huurovereenkomst tussen partijen, verklaart de huurder zich zonder meer akkoord bedrijfsklaar materiaal ontvangen te hebben.

d.    Wanneer ‘PLAY AV nv’ instaat voor het vervoer van de materialen, moet de huurder op de afgesproken plaats en tijdstipaanwezig zijn. Bij verstek vervalt de overeenkomst en verplicht de huurder er zich toe annulatiekosten (zie 12. f.), vervoer- en laadkosten te betalen.

e.    De huurder mag aan de in- en uitwendige structuur van de materialen niets veranderen. De materialen worden terugbezorgd in de staat waarin ze zich bevonden bij afhaling.

f.    Bij contractbreuk verbindt de huurder zich ertoe volgende forfaitaire onkosten en/of schadevergoeding te betalen:

- 50% van de overeengekomen huurprijs na de totstandkoming van de huurovereenkomst.
- 80% van de overeengekomen huurprijs bij annulatie op of vanaf de eerste dag van de huurtermijn.

13. Bijzondere voorwaarden inzake tolken 

De klant heeft het voorrecht te allen tijde eenzijdig een opdracht te annuleren. 
In dat geval verbindt de klant en/of hoofdopdrachtgever zich ertoe om Play AV te compenseren voor alle kosten die reeds zijn gemaakt in overeenstemming met onderstaande annuleringskosten. 

a.    Annuleringskosten voor tolken 

Tolken geannuleerd 11 werkdagen voor de vergaderdatum worden niet gefactureerd. 
Tolken geannuleerd tussen 10 tot 5 werkdagen voor de vergaderdatum worden gefactureerd aan een tarief van 50%. 
Tolken geannuleerd op 5 werkdagen of minder voor de vergaderdatum worden gefactureerd aan een tarief van 100%

14. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbank te Deinze en Gent bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Bij betwisting tussen de Nederlandse en Franse tekst van deze voorwaarden is enkel de Nederlandse tekst rechtsgeldig.